skip to Main Content

BSC-CNS

La missió del BSC-CNS és investigar, desenvolupar i gestionar tecnologies de la informació per tal de facilitar el progrés científic.…

AIFOS Digital

AIFOS Digital és una consultoria en transformació digital, IoT i Smart pel sector públic i privat.

Aine Informàtica

Aine Informàtica és una empresa del sector de les TiC fundada l’any 1987. Ofereix serveis especialitzats d'enginyeria, per a la realització…