skip to Main Content

Localització de persones en interiors

IoT

Motivació

La informació de posicionament de persones en interiors proveeix de gran valor quan es volen explotar comercialment aplicacions a sectors diversos com Retail Analytics, Ambient Assisted Living o Search and Rescue. No obstant, el poder obtenir informació acurada presenta un fort repte tecnològic degut a la impossibilitat de fer servir sistemes GPS o a la problemàtica existent si s’utilitzen alternatives com sensors inercials (error acumulatiu) o sistemes de comunicacions d’àrea local (precisió dependent de qualitat de senyals rebudes).

Objectiu

L’objectiu era desenvolupar un sistema de posicionament de persones en interiors basat en utilització de senyals emeses per infraestructura IoT amb errors inferiors a 2m.

Solució tecnològica

La solució tecnològica proposada es basa en l’explotació de senyals provinents de xarxes de sensors sense fils (IEEE 802.15.4), però es pot extrapolar a altres sistemes de comunicacions indoor (com WIFI). Es basa en un híbrid software/hardware.A nivell hardware es disposa d’un prototipus de receptor IEEE 802.15.4 equipat a un cinturó, el qual envia dades a un node gateway encarregat d’estimar la posició (Edge Computing). A nivell software, s’executa l’algoritme de posicionament amb dues variants:
– Híbrid inercial/ràdio: el posicionament s’obté a partir de la combinació de mesures sensors d’inercials i la senyal rebuda IEEE 802.15.4.
– Multi-receptor ràdio: s’elimina la necessitat d’incloure sensors inercials, però es combina la senyal rebuda de quatre receptors 802.15.4 equipats al cinturó.

Model de negoci

El projecte s’ha portat a terme mitjançant fons propis del grup de recerca.

Resultats

Els resultats obtinguts van ser de 0.8m per el Híbrid inercial/ràdio i 1m per al cas Multi-receptor ràdio.

Estat actual

Actualment, s’està estudiant el incorporar tot el processament de dades al receptor IEEE 802.15.4.

Compartir en: