skip to Main Content

Sitges de gra

IoT

Motivació

A les granges és comú tenir dipòsits de gra per alimentar als animals que s’han d’anar emplenant regularment. El procés de gestió que seguia el pagès amb l’ompliment dels dipòsits consistia en què avisava al seu proveïdor quan el gra s’acabava i l’empresa havia de subministrar el gra a corre cuita, sense capacitat de planificació i organització.

Aquest model era ineficient tant pel pagès que havia d’estar pendent constantment de l’estat del gra per no trobar-se desproveït, com així també pel proveïdor de pinso que no tenia marge per organitzar-se anticipadament a la demanda.

Objectiu

Fins fa ben poc la gestió es feia mitjançant la planificació de rutes amb una periodicitat fixa d’entrega o mitjançant comandes en base la inspecció visual del granger que feia un control constant sobre els dipòsits.Aquest procediment era altament ineficient, ja que sovint l’entrega suposava fer una gran quantitat de kilòmetres (amb la consegüent despesa de combustible i temps) que implicaven un cost econòmic i ambiental significatiu, essent en moltes ocasions innecessari o deixant a vegades al granger desproveït. La gestió necessitava ser més operativa i eficient.

Solució tecnològica

La gestió de recipients/dipòsits remots, que cal anar a buidar o emplenar periòdicament és un clar exemple d’un cas d’ús on l’aplicació de tecnologies IoT ha permès augmentar dràsticament l’eficiència.Aquest model de gestió està evolucionant gràcies a les tecnologies IoT que permeten conèixer en remot i en temps real el nivell d’ompliment. D’aquesta manera les empreses proveïdores es poden planificar i organitzar molt millor, optimitzant les rutes i els recursos d’acord amb les necessitats reals dels clients.

Model de negoci

Aquest model de gestió suposa aplicar sistemes de control remot sobre l’estat d’ompliment dels dipòsits per planificar les necessitats en temps real de subministre de gra. Es tracte d’un model amb un clar benefici per totes les parts implicades.Permet tenir un model més rentable pel proveïdor per l’eficiència que aporta l’optimització de les rutes i els recursos destintats al servei i per un altra banda, el valor afegit que suposa pels grangers optimitzar el temps dedicat al control del nivell del pinso disponible i el no córrer el risc de situacions crítiques de desproveïment.

Resultats

Gràcies a la disrupció de tecnologies IoT s’ha pogut fer una monitorització del nivell d’emplenat dels dipòsits en temps real que permet fer una programació de rutes de recollida/emplenat molt més eficient evitant els desplaçaments inútils.

Estat actual

S’espera un primer desplegament en volum d’aquesta solució durant el 2016. Esperem poder aportar resultats quantificats en breu.

Compartir en: