skip to Main Content

TrashTrack

IoT

Motivació

L’objectiu d’aquest projecte és monitoritzar amb dispositius GPS residus sòlids urbans i residus industrials per analitzar la dinàmica que recorren i com aquestes distancia depèn del tipus de material, del procés de recol·lecció i de l’àrea geogràfica. La intenció és poder valorar la disjuntiva que es presenta en les estratègies de reciclatge: un compromís entre la distància que recorren els residus i el millor tractament que poden rebre:

Com afecta el transport a l’impacte global dels diferents tipus de materials.
Valorar si aquests costos addicionals poden neutralitzar els beneficis potencials del reciclatge.
Valorar si el tractament varia en funció de l’àrea o punt de disposició.

La intenció és poder fer una primera avaluació de si el sistema productiu/industrial i de gestió i tractament de residus s’aproxima a un model d’economia circular de llaços de subministrament tancats o encara estan en un model lineal de fabricació-ús-disposició.

Cada any milions de tones de materials valuosos acaben en abocadors, processos d’incineració o fora del nostre control camí de punts geogràfics allunyats on no es gestionaran de forma adequada. Aquestes fuites materials del sistema industrial poden transformar-se en oportunitats de negoci de gran valor si els productes i els seus sistemes de gestió es redissenyen per aprofitar-ne tot el potencial.

Hi ha un desconeixement evident de quins són els recorreguts de molts materials que no controlem. Aquest desconeixement representa un risc i una oportunitat: un risc perquè no sabem què passa amb residus que poden ser potencialment molt tòxics per les persones i el nostre entorn. Una oportunitat perquè un redisseny adequat ens permetrà reduir la nostra dependència respecte els productors de matèries primes i la volatilitat del seu preu.

Objectiu

L’objectiu del projecte és poder fer un seguiment de residus sòlids urbans i residus industrials. Com a ciutadans pensem que la nostra responsabilitat acaba quan disposem el residu de forma adequada. Com a productors industrials, quan el lliurem a un gestor autoritzat.La connexió entre el productor del residu i el residu durant més temps ens permetrà establir una relació que abans acabava al punt verd o al contenidor. Obtenir dades per traçar cadenes de recollida de residus i valorar si els materials que ja no volem es converteixen una altra vegada en valor o els perden.

Solució tecnològica

Es fa servir un mòdul estàndard GPS amb antena activa per a obtenir les coordenades geo-espacials. Aquestes dades s’aconsegueixen amb un mode de tracking, de manera que es consumeix molt poca energia. Les dades, un cop obtingudes, són processades i analitzades per tal de decidir si cal el seu enviament o no a la central, donat que es vol estalviar el màxim d’energia possible.Per a la comunicació en temps real de les dades de la posició s’ha fet servir la tecnologia sense fils SIGFOX. Aquesta tecnologia permet enviar paquets petits de dades a un servidor centralitzat i consumint molt poca energia. Actualment bona part de la península ibèrica te cobertura amb aquesta tecnologia.Per proporcionar energia a tot el sistema es fan servir bateries no recarregables de clorur de Liti-tionil que proporcionen una vida de almenys a 2 mesos enviant fins a 48 coordenades al dia. Les dades s’acaben rebent a un servidor de backend de l’empresa TheThings.io on es guarden i, posteriorment, es poden accedir per a fer una visualització cap als usuaris.La visualització es fa mitjançant tecnologia web adaptada a diferents dispositius, ja sigui pantalles d’ordinador, telèfons mòbils o tablets. També s’ha implementat un bot per telegram, de manera que els usuaris que s’hi subscriuen van reben les localitzacions segons es van obtenint directament al seu telèfon mòbil. Per últim, hi ha la possibilitat d’exportar les dades cap a una eina de GIS (Geographic Information System) per al posterior tractament avançat de les dades obtingudes.

Model de negoci

El projecte s’ha iniciat gràcies a la participació d’entitats públiques i privades. La gestió adequada dels residus és un repte compartit entre els productors, els consumidors i les administracions que han de gestionar uns fluxes materials cada vegada més quantiosos i moltes vegades amb riscos importants associats per la salut humana i ambiental.Ecoembes, a través de fons per a projectes especials que li assigna l’Agència de Residus de Catalunya, ha fet una important aportació per fer els seguiment dels residus que es disposen al contenidor groc (envasos). Ecoembes coneix bé les trajectòries des del contenidor a la planta de tractament intermedi i vol realitzar seguiments en les següents fases del procés de tractament i reciclatge.Per altra banda, Ferrer, multinacional catalana del sector farmacèutic i alimentari, també finança les proves que s’estan portant a terme. Ferrer tenia interès en conèixer el destí dels residus que generen els seus productes (envasos principalment), però també volia garantir que els residus industrials (perillosos o inerts) que es generen als seus centres productius, acaben a les plantes autoritzades per fer-ne el tractament. També es faran proves per seguir les trajectòries dels palets que la companyia utilitza en les seves operacions industrials i de transport.Actualment s’estan buscant més empreses i entitats que completin el finançament per poder realitzar la fase d’industrialització del projecte. Jordi Monjo ha coordinat el projecte com a consultor en projectes d’economia circular i implementació d’estratègies regeneratives basades en mesures reals del canvi de model. Iot Partners és l’empresa assessora i d’enginyeria, encarregada del disseny i desenvolupament de tot el sistema.Thethings.io és l’empresa que proporciona el backend on s’emmagatzemen les dades i s’hi accedeix pel seu posterior, tractament, visualització i anàlisi.

Resultats

S’ha comprovat la viabilitat tècnica del projecte mitjançant diverses proves de camp i de laboratori per assegurar el futur èxit del producte. En aquest procés, s’ha validat la idoneïtat i senzillesa de l’ús de SIGFOX per a la comunicació de dades per part de dispositius de molt baix consum amb un alt nivell d’integració.En aquesta primera fase es volen obtenir trajectòries d’algunes de les categories de residus que es seguiran en la segona fase del projecte: RAEE (residus d’aparells elèctric i electrònics), envasos (de productes tòxics i no tòxics), electrodomèstics (rentadores), vidre, voluminosos (matalassos i neumàtics), residus industrials i palets.En la segona fase del projecte es vol fer un llançament en paral·lel de dispositius per seguir una mateixa tipologia de producte en diferents condicions: diferències de tractament derivades de diferències geogràfiques (urbà/no urbà), diferències de tractament derivades de disposicions no adequades (al contenidor gris enlloc del contenidor groc, per exemple) i diferències de tractament en funció de l’estat del producte i dels seu disseny pel reciclatge.Les dades obtingudes han d’ajudar administracions i empreses productores a definir millor les cadenes de gestió de materials que els consumidors anomenen residus. Allò que anomenem residu incorpora molta energia, molts materials de gran valor i molta feina. I ens pot estalviar consumir més energia, reduir les nostres emissions i valorar el treball de moltes persones al llarg de les complexes cadenes de subministrament.

Estat actual

El projecte està en fase pre-industrial, on s’ha provat tota la cadena de dades i prototipus del dispositiu final.El següent pas serà la fabricació en massa de dispositius per fer una campanya de recollida de dades amb empreses del sector.

Compartir en: