skip to Main Content

Pentamatik SCP – Sistema MES per a petites i mitjanes empreses

IoT

Motivació

El projecte es va iniciar degut a que es va detectar una mancança de solucions MES per a petites i mitjanes empreses, així com dificultat en trobar integradors per tal de realitzar l’adquisició de dades.

Objectiu

El problema a resoldre és la implantació de sistemes MES en petites i mitjanes empreses a un cost assequible per tal de democratitzar la IoT.

Solució tecnològica

Per tal d’implementar la solució es van utilitzar uns armaris de control equipats amb PLCs industrials els quals capten la informació dels sensors de màquina i els transmeten a un servidor via TCP/IP.Aquest servidor disposa d’una base de dades i realitza el registre i càlcul dels principals KPIs de producció, qualitat, manteniment, etc.El software disposa d’una interface de camp per a la interacció amb els operadors, i una interface per als controllers de fabrica, per tal d’analitzar la informació generada (anàlisi de costos, anàlisis dels motius de les pèrdues, etc.).El sistema també recepciona les ordres de fabricació de l’ERP i en retorna els resultats obtinguts durant la fabricació.En planta també es disposa d’un sistema ANDON, amb una pantalla de grans dimensions per tal de mostrar a temps real la informació capturada i processada pel sistema.

Model de negoci

La viabilitat econòmica ha estat possible gràcies a l’encàrrec realitzat d’aquest sistema per dues empreses de la zona, que ha permès finançar el desenvolupament del projecte.

Resultats

Les principals conclusions és que és possible amb una inversió raonable, implantar un sistema MES a petites i mitjanes empreses, el que fins ara era molt difícil degut a l’elevat cost de les llicències i de les personalitzacions.

Estat actual

Els dos sistemes estan plenament operatius i estem desenvolupant noves versions.

Compartir en: