skip to Main Content

ZERTICARBON : FORESTATION · DIGITALIZATION · MONETIZATION

Blockchain

Motivació

Una UE climàticament neutra requereix aplicar a gran escala solucions que permetin capturar CO2 a l’atmosfera i emmagatzemar-lo de forma duradora en ecosistemes terrestres i marins. D’aquí al 2050, els ecosistemes naturals han de contribuir a eliminar de l’atmosfera diversos centenars de milions de tones de CO2 a l’any.

Ara com ara, la UE no assoleixaquestes xifres: els darrers anys han disminuït les absorcions de carboni en ecosistemes naturals. Encara que cal continuar donant prioritat absoluta a reduir les emissions de GEH, per aconseguir reduir a zero emissions netes d’aquí a 2050 i emissions negatives a partir de llavors, no és menys necessari impulsar el desenvolupament i desplegament de solucions d’absorció de carboni.

A l’hora d’intensificar les absorcions de carboni, suposa un obstacle important que no hi hagi una norma europea comuna per determinar amb transparència els embornals de carboni. La certificació de les absorcions de carboni ensopega amb una sèrie de problemes tècnics com ara el risc de reemissió incontrolada, als quals cal afegir dificultats de mesura i seguiment, sobretot en el cas de les pràctiques de captura de carboni en ecosistemes naturals.

Objectiu

Els boscos són el dipòsit de carboni més gran del planeta i absorbeixen més CO2 de l’atmosfera del que emeten. Els boscos emmagatzemen carboni a la seva biomassa viva. Aquesta pot tenir una llarga vida útil depenent de l’espècie d’arbre, la regió biogeogràfica i l’ocurrència de pertorbacions com incendis o plagues d’insectes.

A la UE27 i al Regne Unit, els boscos cobreixen més del 37% de la superfície total (167 Mha). En tota la seva varietat, s’estima que els boscos de la UE i el sector forestal produeixen actualment un impacte global de mitigació del clima que suposa aproximadament el 13% de les emissions totals de la UE.

L’objectiu de l’aplicació ZertiCarbonApp és proporcionar un servei integral de connexió de propietaris de boscos amb clients que volen evitar el “greenwashing” i necessiten solucions d’embornals de carboni totalment creïbles. Com a blockchain en si, la nostra aplicació és segura i totalment transparent: els nostres clients tenen accés a cada pas del procés, des de la localització dels boscos reals fins a l’adquisició dels seus NFT i tokens de CO2. A més, proporcionem àmplia informació sobre la propietat del bosc i el valor dels tokens de CO2 basada en fórmules matemàtiques molt precises que estan relacionades amb la informació GPS de cada arbre i la seva capacitat per capturar CO2.

Solució tecnològica

La solució Zerticarbon té bàsicament tres components:

  1. Identificació per escanejat amb drons i traçabilitat certificada dels arbres en geozones mitjançant tecnologia blockchain (tokenització en forma de NFT ID).
  2. Traçabilitat certificada a la blockchain del CO2 capturat mitjançant el càlcul i la tokenització del CO2 capturat (Token CCO2).
  3. Comunicació transparent mitjançant una plataforma que connecta el propietari del bosc i potencials clients.

Model de negoci

La plataforma opera com un SaaS amb unes tarifes aplicades als propietaris forestals (quota de membres, escanejat, manteniment sobre el preu de venda del Token CCO2).

Resultats

Permet als propietaris gestionar boscos sans i amb màxima eficiència en captura de carboni, posant a la seva disposició l’última tecnologia de la indústria forestal.
Registrant les dades de captura de carboni a blockchain (les dades seran immutables i invariables), introdueix transparència i fiabilitat en la traçabilitat de la informació.
Posa en contacte el propietari forestal amb persones o empreses interessades a comprar el CO2 capturat per contribuir a reduir el volum de CO2 a l’atmosfera o compensar les seves emissions en les seves operacions habituals.

Estat actual

La plataforma té escanejades prop de 3.000 Ha de boscos (vora 5,5 mill d’arbres) finlandesos. Aquest any 2022 introduiran a la plataforma els primers boscos catalans.
Per altra banda, comencen a tenir demanda d’empreses per la compra dels tokens de CO2 capturat.

Compartir en: